Vedtekter for motorklubben NMK Sarpsborg Rudskogen

§ 1 Motorklubbens navn

Foreningens navn er: NMK Sarpsborg Rudskogen og ble stiftet 17. februar 2009

NMK Sarpsborg som motorsport klubb ble stiftet 20. Mai 1937.
NMK Rudskogen ble stiftet 18. desember 2007.
Disse to klubbene ble 2 år senere slått sammen 17. februar 2009.
Fra denne dagen har klubben hatt navnet NMK Sarpsborg-Rudskogen.

Foreningens adresse er: Greåkerveien 19, 1718 Greåker, mens foreningens besøksadresse og klubbhus ligger i Skjebergveien 135, 1743 Klavestadhaugen

§ 2 Formål

 1. Klubben vil drive sine aktiviteter i tråd med Norges Bilsports Forbund (NBF), Norsk Motor Klubb (NMK) sine normer og regler og Norges Idrettsforbunds (NIF) sitt oppsett for klubbdrift i Norge. 
 2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben skal høyne interessen for motorsport gjennom konkurranser, sammenkomster og opplæring.   Klubben skal søke å tilrettelegge, samt veilede slik at alle medlemmene får best mulig utbytte av Motorsport.

§ 3 Juridisk person

Klubben er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 

§ 4 Medlemmer

 1. Alle som har interesse av bil og motorsport i tråd med NBF og NMK sine vilkår kan bli medlem av klubben.
 2. Norsk Motor Klubb skal føre medlemslister for klubben.

§ 5 Kontingent

 1. Kontingent fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.
 2. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet

 1. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlems- massen, og ellers i tråd med generelle regler i NMK.
 2. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. Direkte utlegg og kostnader kan refunderes.

§ 8 Årsmøte

 1. Årsmøtet, som holdes hvert år innen slutten av februar måned, er foreningens høyeste myndighet.
 2. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på nettsted eller via Styreweb. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styrets e-postadresse senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
 3. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
 4. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.
 5. På årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

 1. Vedtak for å være gyldig skal være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller flere antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Vedtak fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmene.

§ 11 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal

 1. Godkjenne innkalling, saksliste og stemmeberettigete.
 2. Behandle årsberetning
 3. Behandle regnskap i revidert stand
 4. Behandle forslag og saker
 5. Vedta budsjett
 6. Velge:
 7. Leder og nestleder
 8. Styremedlemmer og varamedlemmer.  
 9. Revisor/kontroll utvalg

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

 1. Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
 2. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
 3. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

 1. Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer + 3 vara medlemmer (fra 2021 5 medlemmer og 2 vara medlemmer), med 2 årsperiode per styreplass
 2. Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 styremedlemmer (1 styremedlem 2021) og 3 vara styremedlemmer (2 vara styremedlemmer 2021)
 3. Gjenvalg av styremedlemmer kan skje
 4. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene og skal påse at overordnede regelverk og vedtak følges, samt at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte og i tråd med overordnede regler og vedtak.
 5. Styret kan etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 6. Styret skal representere klubbens utad
 7. Styret utnevner en egen valgkomité som stemmes over under årsmøte for et år av gangen. 1 leder, 1 medlem og 2 vara per 2021. Revisor velges på årsmøtet
 8. Styrets leder og eventuelt kasserer har signaturrett og prokura hver for seg.
 9. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
 10. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

§ 14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning

 1. Oppløsning av NMK Sarpsborg Rudskogen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. 
 2. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av NMK Sarpsborg Rudskogen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14.
 3. Ved oppløsning eller annet opphør tilfaller klubbens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Norsk Motor Klubb.

Vedtatt dato:  30.04.2021